[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  אמנת שירות ללקוחות סוכנות הביטוח

  מתוקף רישיוננו ובמסגרת מילוי תפקידינו על פי הדין, אנו בי. אם. סי סוכנות לביטוח בע”מ (הסוכנות), המחזיקים ברישיון מספר 515290773 ובעלי הרישיון הפועלים עימנו- מתחייבים במתן שירות איכותי לכל לקוחותינו, על מנת להבטיח את יכולותיהם לממש את זכויותיהם על הצד הטוב ביותר, בהתאם לאמות המידה המפורטות מטה ומבלי לגרוע מהוראות כל דין.

  אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפיסה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

  סעיפי אמנת השירות הבאים מבוססים על “חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים” ומביאה לידי
  ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכני הביטוח נותני השירות ואנו מתחייבים:

  • להתייחס כלפי לקוחותינו בהגינות ובכבוד, ולכבד את פרטיותם
  • לעדכן את לקוחותינו, ולבחירתם (טלפון, אמצעי דיגיטלי או דואר) בדבר אופן קבלת השירות, לרבות דרכי
   ההתקשרות.
  • לתת מענה מתאים לצרכי הלקוח, תוך לא יאוחר מ7- ימי עסקים מפניית הלקוח, לצורך תיאום פגישה
   או שיחה
  • לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוח, ולספק מענה ראשוני תוך לא יאוחר מ2- ימי עסקים מפניית
   הלקוח, ובתוך כך ימסרו בעלי הרישיון תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן
  • לתת מענה ענייני לבקשות לקבל עותק או צילום מכל אישור או מסמך מבעל הרישיון או מגוף מוסדי,
   וכן להעביר את בקשות הלקוח אל הגוף המוסדי לביצוע פעולות, והכל תוך לא יאוחר מ7- ימי עסקים
   מפניית הלקוח ומבלי לגרוע מהוראות אחרות לאותו עניין
  • למסור ללקוח (או למיופה כוחו) כל מסמך הקשור בו, ואשר נמצא ברשות בעל הרישיון על פי דין, תוך
   לא יאוחר מ3- ימי עסקים ממועד דרישת הלקוח; ובכלל זה, יחול האמור בסעיף זה גם לגבי לקוח
   לשעבר של בעל הרישיון
  • במסגרת השירות מבעל הרישיון, לא ישולבו שירותים לגבי מוצרים שאינם מפוקחים על ידי הממונה
   על שוק ההון, באותה פגישה או שיחה למכירת ביטוחים או מוצרים פנסיונים, וכל שירות אחר כאמור
   יינתן רק בהסכמת הלקוח מראש ובכתב
  • למסור ללקוח (או למיופה כוחו) הפונה בעניין תביעה, תוך לא יאוחר מ2- ימי עסקים, מידע אודות זכויות הלקוח, ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדים לרשותו מול הגוף המוסדי בהליך יישוב התביעה. בסעיף זה, תביעה תיחשב כדרישה מגוף מוסדי למימוש זכויות לפי תנאי הפוליסה, תקנון קרן הפנסיה או תקנון קופת הגמל, שלא במסגרת ייעוץ ו/או ייצוג משפטי
  • מקום בו הובא לידיעת הסוכנות (בין על ידי גוף מוסדי, בין על ידי הלקוח ובין על ידי מעסיקו) כי חל שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני, לרבות שינוי בתנאי העסקתו של הלקוח, תיזום הסוכנות פניית שירות, תוך לא יאוחר מ7- ימי עסקים מיום הידיעה, לצורך בחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו של הלקוח נוכח השינויים .בסעיף זה “שינוי במצב הלקוח” ייחשב לרבות כל אחד מאלה: הצטרפות למקום עבודה חדש, עזיבת מקום עבודה, גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת הצהרת בריאות מחודשת על פי תנאי הפוליסה, שינוי מבנה ההפקדות לפנסיה בהתאם להסכם עסקה, שינויים בתעריפי עלות הכיסוי הביטוחי הדורשים התאמה.
  • אם במשך שנתיים לא יובא לידיעת הסוכנות אודות שינוי במצב הלקוח, כאמור בסעיף 9 לעיל, כי אז
   תיזום הסוכנות בעצמה פניית שירות ללקוח לצורך בירור מצבו
  • להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות לשירותם של בעלי הרישיון, וכן להכיר את המוצרים לגביהם הם
   עוסקים וממליצים
  • להיות בקיאים בשינויים ובעדכונים בתחום עיסוקם של בעלי הרישיון, ולהשתתף מעת לעת
   בהכשרות ובהשתלמויות רלוונטיות
  • ככל ששירותי הסוכנות ובעלי הרישיון הפועלים איתה יחויבו בתשלום שכר ו/או החזר הוצאות
   ייערך הסכם בכתב בין הסוכנות/ בעל הרישיון לבין הלקוח בטרם מתן השירות, והעתקו יימסר ללקוח.

  פרטי יצירת קשר ושעות פעילות:

  שעות פעילות המשרד: ימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00

  סניף ראשי: שדרות גיבורי ישראל 26, נתניה, טלפון: *6796

  סניף בית שמש: נהר הירדן 1, בית שמש, טלפון: 077-4706410

  כתובת המייל שלנו: info@bmcenter.co.il