[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  גילוי נאות לסוכן ביטוח תאגיד בענף פנסיוני

  לפי סעיף 21 לחוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני

  אנו בי. אם. סי סוכנות לביטוח בע”מ – סוכנות בעלת רישיון בענף הביטוח הפנסיוני, כמשמעות החוק

  שחל לגבינו ואשר מכוחו ניתן רישיוננו זה, ואיננו חברה למתן ייעוץ פנסיוני.

  במסגרת רישיוננו כסוכנות בענף הפנסיוני, אנו קשורים בהסכמים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים:

   
  קופות השתלמות וגמל

  • מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ
  • הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ
  • כלל פנסיה וגמל בע”מ
  • מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ
  • הראל פנסיה וגמל בע”מ
  • מיטב גמל ופנסיה בע”מ
  • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
  • מור גמל ופנסיה בע”מ
  • ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ

   
  קרנות פנסיה

  • מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ
  • הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ
  • כלל פנסיה וגמל בע”מ
  • מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ
  • הראל פנסיה וגמל בע”מ
  • מיטב גמל ופנסיה בע”מ
  • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
  • מור גמל ופנסיה בע”מ

   
  פוליסות ביטוח

  • מנורה מבטחים ביטוח בע”מ
  • הפניקס חברה לביטוח בע”מ
  • הראל חברה לביטוח בע”מ
  • כלל חברה לביטוח בע”מ
  • מגדל חברה לביטוח בע”מ
  • איילון חברה לביטוח בע”מ
  • הכשרה חברה לביטוח בע”מ

  איננו עוסקים בשיווק ואנו, לרבות העובדים מטעמנו, לא ממליצים לגבי מוצרים פנסיוניים של גופים

  מוסדיים אחרים ונוספים מאלה שרשומים מעלה, ושעימם אנו בקשרי הפצה וזכאים מהם לתשלומי

  עמלות.

  יש לנו, כסוכנות לביטוח, זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אנו והסוכנים מטעמינו משווקים, שכן

  הסוכנות זכאית לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן עשויה להיות לנו ולמי מטעמנו

  העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר

  או מוצר של גוף מסוים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר.

  בי. אם. סי סוכנות לביטוח בע”מ
  מס’ רישיון: 515290773
  ענף פנסיוני וכללי

  הערכים שלנו

  הערכים שלנו