[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  מחשבון משכנתא

  מחשבון משכנתא

  החזר חודשי (₪):

  מחשבון משכנתא עוזר לך לחשב את תשלום המשכנתא החודשי שלך.

  כדי להשתמש במחשבון, אתה צריך:

  הזינו את עלות הדירה בשקלים;
  הסכום העומד לרשות התשלום הראשון (באחוזים, אך לא פחות מ-15%);
  מספר השנים של המשכנתא המוצעת.
  התוצאה תציין את התשלום החודשי המשוער עד כה. התוצאה אינה מדויקת, היות והמשכונים המתחמים נבחרים בנפרד עבור כל לקוח, בנוסף, עובדי חברתנו עורכים מכרזים בין בנקים על מנת להפחית ריבית ולשפר את התנאים ללקוח.

  כדאי לקחת בחשבון שהסכום החודשי לא יעלה על 40% מסך הכנסת המשפחה (נטו). אז אתה יכול לחשב איזה סכום משוער יכול הבנק לאשר.

  הערכים שלנו

  הערכים שלנו