[:he]

  תשאירו את הפרטים  נושא הפניה*

  משכנתאביטוחפיננסים

  [:ru]

  Оставьте ваши данные


  Тема обращения*

  ИпотекаСтрахованиеФинансы

  [:]

  תקנון מבצע

  תשלום בסך 1,000 ₪ לכל לקוח שהחברה לא תעמוד בתוצאה אליה התחייבה כלפיי הלקוח

  1. עורכת המבצע: ביאםסי משכנתאות ופיננסים בע”מ, ח.פ 515(להלן: “החברה”).
  2. אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו co.il.
  3. תנאי המבצע:
   לקוח שיתקשר עם החברה בהסכם בכתב למתן שירות (להלן: “הסכם התקשרות”) המוגדר בתקנון זה בלבד ובתנאים המוגדרים בתקנון זה, יהיה זכאי למבצע, הוא תשלום סך של 1,000 ₪ נטו מהחברה לכל לקוח שהחברה לא תעמוד בתוצאה אליה התחייבה כלפיו וכמוגדר בהסכם ההתקשרות בינו לבין החברה.
  4. “תוצאה” – כל תוצאה אליה התחייבה החברה כלפי הלקוח בהסכם ההתקשרות ובתנאים שנקבעו שם.
  5. סוג השירותים אותם מציעה החברה ומשתתפים במבצע:
   מחזור משכנתא /  משכנתא חדשה / לקיחת הלוואות / החזר הלוואות / איחוד הלוואות לרבות משכנתא / גיוסי כספים / ייעוץ משכנתא ו/או פיננסי.
  6. ככל שלא עמדה החברה בתוצאה אליה התחייבה בהסכם ההתקשרות תקום ללקוח זכאות לתשלום הסך של 1,000 ₪ וכקבוע בתקנון.
  7. המבצע יחול ותקף אך ורק בהתייחס ללקוח שחתם על הסכם התקשרות עם החברה ובמסגרת הסכם ההתקשרות מצוין מפורשות כי הלקוח משתתף במבצע בהתאם ובכפוף לתנאי התקנון.
  8. תקופת המבצע: מיום 02.2024 ועד ליום 13/02/2025.
  9. לחברה שמורה הזכות לשנות את מועד סיום המבצע ולהאריכו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן בהתאם לכל שינוי או אילוץ שיחול מבחינתה.
  10. הפסקת המבצע או הארכת המועד לקיומו תפורסם על ידי החברה באתר החברה וכן במדיה ובכל פלטפורמה אחרת בו פועלת החברה ו/או תמצא לנכון החברה לפרסם.
  11. הודעה מטעם החברה בדבר הפסקת המבצע על ידי החברה אינה תקפה לגבי לקוחות שחתמו קודם להודעה על הסכם התקשרות עם החברה ומצוין מפורשות בהסכם ההתקשרות כי הלקוח משתתף במבצע (להלן: “לקוחות קיימים”).
  12. לאחר ההודעה מטעם החברה על הפסקת המבצע אין ולא תהיה זכאות לכל לקוח חדש שהתקשר עם החברה לאחר מועד ההודעה, להשתתף במבצע.
  13. אין כפל מבצעים – ככל שלקוח של החברה יהיה זכאי להטבה זו יש בכך להביא לאי זכאותו להטבות אחרות ו/או מבצעים אחרים אותם עורכת החברה מעת לעת. החברה רשאית להודיע ללקוח כזה או אחר ו/או לקוחות החברה ולשיקול דעתה הבלעדי בדבר החלטה על כפל מבצעים בעניינו ו/או לעניין כזה או אחר.
  14. לקוח שימצא זכאי לתשלום במסגרת המבצע יקבל את הכספים בהמחאה בנקאית לפקודתו בלבד ושתימסר במשרדי החברה, וזאת תוך 14 ימים ממסירת ההודעה על ידי החברה בדבר זכאותו, ובכפוף להגעתו לאסוף את השיק ממשרדי החברה.
  15. כל ביטול של הסכם ההתקשרות מצד החברה באחת מהעילות כמפורט בס’ 20 להלן או מצד הלקוח מכל סיבה שהיא, טרם הגעה לתוצאה אליה התחייבה החברה, יש בה כדי לבטל כל זכאות לכספים במסגרת המבצע דנן.
  16. אי שיתוף פעולה מצד הלקוח ו/או אי מסירת מסמכים ו/או מידע ו/או הסתרת מידע ו/או מסירת מידע שגוי ו/או מעשה ו/או מחדל מצדו אשר סיכל את יכולת החברה ו/או מנע ו/או הקשה ו/או יצר הטעייה מצדה במסגרת הטיפול ו/או מתן השירות ללקוח, יביא לשלילת זכאותו של הלקוח לכספים במסגרת המבצע.
  17. בכל סתירה בין נוסח ו/או פרסום אחר של המבצע ו/או מתקנוני האתר ו/או כל תקנון אחר של החברה ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בכל מדיה אחרת ו/או מסמך ו/או מכל סוג שהוא, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.
  18. הלקוח יכול לבטל את זכאותו לכספים במסגרת המבצע בכל שלב לאחר ההתקשרות עם החברה ו/או במסגרת חתימתו על הסכם ההתקשרות עם החברה ו/או בכל מועד אחר, לשיקולו ומסיבותיו שלו. עם הודעת הלקוח בכתב בדבר ביטול רצונו להשתתף במבצע והביטול יכנס לתוקפו מיד.
  19. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בנתניה בלבד.
  20. מובהר כי תנאי המבצע וכן תנאי תקנון האתר ו/או תנאי מדיניות ביטול התקשרות ו/או וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, וכן בהתאם לזמנים ו/או אירועים לא שגרתיים, לרבות בשל כל אילוץ ו/או שינוי ככל שיחול, בעטיים של אירועי כח עליון, שביתה, שינוי נהלים ו/או ו/או כללים ו/או חקיקה בגופים פיננסים ו/או הרלוונטיים, אירועים ביטחוניים או בריאותיים וכיוצ”ב, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

  הערכים שלנו

  הערכים שלנו